Уводна реч директорке
 

Институт за стратегијска истраживања је специфична и акредитована научна установа која обавља научноистраживачку делатност за потребе система одбране Републике Србије на пољу друштвених и хуманистачних наука у областима безбедности, војних наука, војне историје, политичких наука, психологије, социологије и менаџмента. Ослањајући се на завидан фонд знања проистеклог из вишедеценијског научноистраживачког рада Института ратне вештине и Војноисторијског института, чије традиције баштини, Институт за стратегијска истраживања идентификује, истражује и процењује стратегијске релације које испољавају најзначајнији утицај на националне вредности и интересе. У трагању за адекватним решењима и одговорима, који треба да умање произвољност стратегијског одлучивања, Институт даје посебан значај научно утемељеном приступу истраживања безбедносних појава и процеса. Захваљујући компентетном и афирмисаном научноистраживачком кадру, Институт настоји да задовољи највише акадамске стандарде и да као такав буде препознатљив у најширој академској заједници. Отуда стална амбиција Института јесте непрекидно јачање истраживачког кредибилитета и досезање највиших научноистраживачких домета. У таквом настојању Институт полаже велику пажњу на перманентном образовању и усавршавању свог научноистраживачког кадра као и на сарадњи са другим релевантним научним установама и институцијама у земљи и свету.      
 
Д И Р Е К Т О Р К А
ванр. проф. др Јованка Шарановић