ванредни професор др Јованка Шaрановић
директорка Института за стратегијска истраживања и ванредни професор на Војној академији.

Експертска област: Одбрана, безбедност, цивилна заштита, родна равноправност
Ванредни професор. др Јованка Шарановић је дипломирала на Факултету народне одбране 1985. године. На истом факултету завршила је последипломске студије 1990. Докторску дисертацију на тему „Ангажовање жена у функцији рационалнијег располагања људским ресурсима у одбрани“ одбранила је 2005. године на Факултету цивилне одбране. У склопу стручног усавршавања завршила је Виши курс ОНО и ДСЗ (1986); Курс енглеског језика у Школи страних језика на Војној академији; Курс Војне дипломатије у организацији Кренфилд универзитета и Министарства одбране Велике Британије (2002); учествовала у раду више семинара у земљи и иностранству из следећих области: менаxмент у одбрани, евроинтеграције, реформа система одбране, родна равноправност у сектору безбедности. Тренутно се налази на дужности директора Института за стратегијска истраживања. Пре тога обављала је дужности истраживача и руководиоца у Центру за стратегијска истраживања и студије ОС „Маршал Тито“, Институту ратне вештине и Институту за стратегијска истраживања. Учествовала је у реализацији више истраживачких пројеката. Руководила је истраживачким пројектима: „Обим и модалитети ангажовања жена у савременим армијама“; „Ставови средњошколске омладине о школовању на Војној академији; Јавност Војске Србије о реформи војске и безбедносним интеграцијама“; „Прилагођеност студената ВА условима школовања и обуке“. У оквиру реализације програма реформе система одбране била је на челу радне групе за школовање девојака на Војној академији ВС; једна је од представника МО у изради Препорука за израду Националног акционог плана и заменик руководиоца радног тима МО за израду НАП за имплементацију Резолуције СБ УН 1325. Аутор је односно коаутор пет монографија и више чланака у научним и стручним часописима.
Експертска област: одбрамбена дипломатија, међународно јавно право, дипломатија, међународни односи, спољна и безбедносна политика.
Ради у Институту за стратегијска истраживања у одељењу за стратегијске анализе и безбедносне интеграције од 2013. године. Дипломирао је на Војној академији, смер артиљерија, а специјализирао је међународне односе и Студије Сједињених америчких држава на Факултету политичких наука у Београду. Завршни рад на тему: „Утицај Стратегије националне безбедности САД из 2002. године на међународне односе“ одбранио је 2007. године. Пријавио је докторску тезу под називом: „Политичко-правни положај представништва система одбране у реализацији спољнополитичке функције Републике Србије“.
Експертска област: Историја српске и југословенске војске у 20. веку, друштвена историја, историја руске емиграције у Југославији
Далибор Денда почео је да ради као истраживач у Одељењу за војну историју Института за стратегијска истраживања 2006. године. Од 2003–2006. ради као истраживач у Одељењу за научно-истраживачки рад Војноисторијског института, а 2002/03. као архивиста у Првом одељењу Архива Војноисторијског института. Дипломирао је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Група за историју 2001. Магистрирао је јула 2008 са тезом „Моторизација Југословенске војске 1918–1941“. У септембру 2005. је завршио Дипломатску академију Министарства спољних послова. Служи се енглеским, руским, бугарским и немачким језиком.

др Анита Ђорђевић
истраживач

Експертска област: развојна психологија
Анита Ђорђевић је истраживач Института за стратегијска истраживања од 2006. године. Од 2003. радила је у Регрутном центру ВСЦГ. Основне студије завршила је на Департману за психологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, фебруара 2003. године. На истом факултету завршила је и последипломске студије (смер Развојна психологија) одбранивши магистарски рад „Афективна везаност, васпитни стилови и професионалнa опредељења адолесцената“ 2009. године и тиме стекла академски назив – магистра психолошких наука, a 2015. године одбранила је докторску дисертацију под називом „Породични контекст, ауторитарност и успешност у војној професији“ и стекла право на промоцију у научни степен - доктора психолошких наука. Наменски је школована за послове истраживача у области војне психологије - људских ресурса. Поред академског усавршавања, психолошка знања употпунила је практичним знањима из области стратегија истраживања, процене јавног мњења и предлога практичних политика. Поседује сертификате из бихејвиорално–когнитивне психотерапије. Обучена је за активности психолошке припреме припадника оружаних снага Републике Србије, учесника у мултинационалним операцијама. Аутор је монографије „На прагу зрелости – Психолошки аспекти одабира војне професије“ (2014.) и коаутор монографије „Матуранти о професији официр“ (2008.). Учествовала је на бројним научно стручним скуповима у земљи и иностранству на којима је презентовала резултате свог научно-истраживачког рада. Учествовала је у пет пројеката Института. Тренутно је ангажована на два пројекта: „Војна професија у Србији – стање и перспективе“, у којем је руководилац потпројекта „Психолошки аспекти успешности у војној професији“ и на пројекту „Предиктивна вредност когнитивних и профилних способности официра “.
Експертска област: безбедносне процене, међународни тероризам, одбрана од тероризма
Ради у Институту за стратегијска истраживања као истраживач од 2012. године. Пре тога је обављао одговорне дужности у јединицима Војске Србије при чему је више пута награђиван и похваљиван за постигнуте резултате у раду. Дипломирао је на Вишој војној академији у Задру, а магистрирао на Факултету безбедности Универзитета у Београду 2010. године одбранивши магистарску тезу „Безбедносна процена терористичке претње“.
Експертска област: политичко насиље, верски и етнички екстремизам, тероризам, организовани криминалитет
У својству истраживача у Институту за стратегијска истраживања од 12.01.2012. г. Пре доласка у Институт обављао је дужност начелника одељења за архивску грађу затворену за истраживаче у Војном архиву. Магистрирао 2008. године на Факултету политичких наука у Београду на тему: „Савремени исламистички екстремизам у БиХ“, а звање доктора политичких наука стекао 2012. године на Факултету за европске правно-политичке студије у Новом Саду, одбранивши дисертацију

потпуковник др Миљан Милкић
Руководилац пројекта

Експертска област: војна историја
Последипломске студије на Факултету политичких наука уписао је 2004. године. Магистарски рад „Тршћанска криза у војнополитичким односима Југославије са Великим силама 1943-1947“ одбранио је 1. октобра 2009. године (ментор проф. др Љубинка Трговчевић). На истом факултету је 7. марта 2013. одбранио докторску дисертацију „Југославија, Италија и Тршћанска криза 1948 – 1954. године“ (ментор проф. др Љубинка Трговчевић). Године 2009/2010. завршио је Дипломатску академију Министарства спољних послова Републике Србије. Области којима се истраживачки бави јесу историја српске и југословенске војске у 19. и 20. веку, спољна политика Југославије и међународни односи у 20. веку. Уредник је Војноисторијског гласника.

Ванредни професор Станислав Стојановић
Начелник одељења за стратегијске анализе и безбедносне интеграције

Експертска област: Стратегија, Међународни односи,
Ванр. проф. др Станислав Стојановић запослен је у Институту за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије од 2013. године. Магистрирао је на Факултету безбедности у Београду 1995. године на тему Проблем природног стања у политичкој филозофија Томас Хобса. На истом факултету одбранио је докторску дисертацију Безбедносни ризици процеса глобализације 2007. године. У Министарству одбране обављао је дужност шефа Одсека за безбедносбне процене, Начелника Одељена за стратегију и Заменика начелника Управе за стратегијско планирање, као и дужност Начелника Катедре стратегије на Војној академији где је и изабран у наставно звање ванредног професора из области Стратегије. Реализује наставу на основним, мастер и докторским студијама, као и на Генералштабном усавршавању и Високим студијама безбедности на Војној акдемији. Објавио је већи број радова који се савременим проблемима безбедности, пре свега проблемима глобализације и њених импликација на безбедност, као изазовима са којима се суочава савремена стратегијска мисао. Такође, објавио је и две монографије-Глобализација и безбедносне перспективе света, ВИЗ, Београд, 2009. и Хобсова теорија људске природе и перспективе мира и поретка, ВИЗ, Београд, 2012.

пуковник проф. др Небојша Николић
Начелник Одељења за студије одбране и ванредни професор на Војној академији

Експертска област: операциона истраживања, стратегијска истраживања, логистика, енглески језик
Од 2007. године др Небојша Николић ради у Институту за стратегијска истраживања у Београду. Од 1997– 2006. био је запослен на Војној академији. 1996. је радио у батаљону ремонтне подршке ПозБ у Београду, а од 1988–1996. у Техничком наставном центру у Сенти.

Завршио је Војнотехничку академију 1988, као најбољи студент генерације. Магистарску тезу одбранио је 2000. на Војнотехничкој академији на тему „Утицај параметара боја на техничко обезбеђење у оклопној бригади“, а докторску тезу 2005. на Војној академији у Београду на тему „Истраживање модела и метода масовног опслуживања за примену у војним процесима“.

потпуковник доц. др Дејан Вулетић
Руководилац пројекта и доцент на Војној академији

Експертска област: Информационо ратовање, сајбер криминал
Потпуковник др Дејан Вулетић запослен је у Институту за стратегијска истраживања од 2006. године. Претходно је радио у Институту ратне вештине у периоду 2004-2006. Војну академију завршио је 1995. године, смер веза, а магистарску тезу одбранио 2005. године на тему "Информационо ратовање у савременом сукобу". Докторску дисертацију "Сајбер криминал и могућност његовог откривања" одбранио је 2009. године на Факултету организационих наука Универзитета у Београду.
Експертска област: психологија рада, организациона култура
Татјана Вишацки је истраживач Института за стратегијска истраживања од 2006. године. Претходно запослење било јој је у Управи средње стручне војне школе од 2004. до 2006. године на месту референта за психологију. Током израде дипломског рада, 2004. године, на тему „Агресивност као фактор социо-психолошке прилагођености студената Војне академије“ радила је хонорарно у Институту за психологију Филозофског факултета у Београду. На истом факултету, на катедри за психологију рада, у јануару 2009. године, одбранила је магистарску тезу: „Усклађеност индивидуалних вредности запослених и организационе културе као предиктор задовољства послом у војној средини“.

др Милан Терзић
Начелник Одељењa за војну историју, виши научни сарадник

Експертска област: историја Другог светског рата, југословенска војна и друштвена историја, личности Ј. Б. Тита и генерала Драже Михаиловића
Др Милан Терзић од 2006. године ради као научни сарадник на Институту за стратегијска истраживања. Претходно је радио као истраживач у Одељењу за научно-истраживачки рад Војноисторијског института (1996-2006) и као архивиста у Архиву Ј. Б. Тита (1989-1996). Дипломирао је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Група за историју, где је 1992. одбранио магистарски рад на тему “Мисије Владимира Велебита 1943 – 1945.” и докторат “Југославија у виђењима краљевске владе и намесништва 1941-1945. (Пропаганда и стварност)” 2004. године.

др Ненад Петровић
Руководилац сложеног пројекта

Експертска област: хладни рат, фашизам и национал-социјализам као идеологија, цензура
Др Ненад Петровић је члан Института за стратегијска истраживања од 2006. године. Од 2004–2006. радио је на Војноисторијском институту, а у Војном архиву 2003/04. Завршио је Филозофски факултет Универзитета у Београду 1989. године. Магистарску тезу „Фашистичке идеје код интелигенције у Београду 1919 - 1941.” oдбранио је 1993, а докторску „Цензура штампе у Србији 1870 – 1903.“ на Филозофском факултету 2003. године.
Експертска област: спољна политика, међународне студије
Татјана Милошевић ради у Одељењу за војну историју Института за стратегијска истраживања као истраживач-приправник од 2006. године. Од 2002-2006. радила је као архивиста у Војном архиву Војноисторијског Института, а у периоду 2001/02. као професор историје. Након завршеног Филозофског факултета Универзитета у Београду (2000) на Групи за историју, започела је рад на магистарској тези „Војнополитички односи Југославије и САД 1956-1964. године“ на Факултету политичких наука.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player