Identifikovanje savremenih asimetričnih formi ugrožavanja bezbednosti
2015.

Projekat ima za cilj istraživanje savremene forme ugrožavanja bezbednosti proizilaze iz globalnog, asimetričnog odnosa subjekata na svetskoj sceni. Globalizacija svojim sveobuhvatnim i opštim prisustvom u životima savremenih ljudi smanjuje distance i ubrzava odnose, relacije, informacije ali i sukobe i konflikte. Stoga se danas sve češće bezbednost ugrožava na asimetričan način, što opravdava potrebu za istraživanjem asimetričnih formi ugrožavanja bezbednosti. Bezbednosni fenomeni kroz koje se ispoljava asimetričnost, a koji će zbog tog svog svojstva, transnacionalnosti i intenziteta, kao i obima negativnih posledica koje mogu da proizvodu, posebno biti naglašeni jesu: ekstremizam, terorizam, ilegalne migracije i organizovani kriminal. Projekat treba da omogući da se sagledaju indikatori koji ukazuju na postojanje ili mogućnost ispoljavanja konkretne pojave u određenom vremenu i na određenom prostoru, pre svega na prostoru Jugoistočne Evrope. Njegov cilj je da se na osnovu naučno verifikovanih saznanja identifikuju savremeni oblici ugrožavanja bezbednosti koji imaju asimetrične pojavne forme na evropsku bezbednost i bezbednost i odbranu Republike Srbije.

Bezbednosni i odbrambeni aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj Uniji
2012.

Naučno-istraživački projekat „Bezbednosni i odbrambeni aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj Uniji“, na naučan način zalazi u, do sada gotovo neistražene u našoj literaturi, novije tokove bezbednosnih odnosa unutar Evropske Unije, ali i korelaciju ove organizacije sa kontinentalnim i globalnim okruženjem. Uzročno-posledični odnosi proučavani su u koordinatnom sistemu prekoatlanskih odnosa SAD-EU, kao i odnosa NATO-EU. Kad je reč o strateškim spoljno-političkim i bezbednosnim opredeljenjima Republike Srbije, ovako dobijena naučna i teorijska saznanja su nezaobilazna polazna osnova za bolje razumevanje procesa u „stvarnoj stvarnosti“ bezbednosne zbilje u svetu nakon redefinicije samog koncepta bezbednosti. Ovde se ima u vidu, pre svega, proces pristupanja Srbije Evropskoj Uniji, što je do sada najšire podržan strateški nacionalni cilj. Uvidima jednog ovakvog istraživačkog zahvata popunjava se nedopustiva praznina ukoliko se insistira na sveobhvatnom holističkom pogledu na našu spoljnu i bezbednosnu politiku. Tim pre, što pitanje Kosova i Metohije u procesu pridruživanja Srbije EU ima svoju izraženu neuralgičnu sadržinu. U okviru projekta, u Domu Garde u Topčideru 10. i 11. maja 2012. godine, održana je međunarodna konferencija "Integracije i doprinos država Jugoistočne Evrope zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici Evropske unije“. Konferencija je realizovana uz finansijsku podršku „TAIEX EC“ i u saradnji sa „RACVIAC“.

Demokratizacija sektora bezbednosti u Srbiji
2009.

Projekat „Demokratizacija sektora bezbednosti u Srbiji“ zajednički realizuju Institut za strategijska istraživanja i Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji. Projekat obrađuje četiri osnovna aspekta reforme sektora bezbednosti, iz kojih proizilaze četiri tematske oblasti rada: 1.Jačanje demokratsko-civilne kontrole, posebno parlamentarnog nadzora oružanih snaga; 2.Poštovanje principa dobre uprave, posebno principa zajedničkog (koordinisanog) upravljanja u sektoru bezbednosti, principa odgovornosti, transparentnosti, kao i principa poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda; 3.Jačanje kapaciteta i uloge civilnog društva u sektoru bezbednosti; 4.Podrška modernizovanju sistema obrazovanja i sticanju novih znanja u okviru institucija sektora bezbednosti. U okviru projekta „Demokratizacija sektora bezbednosti u Srbiji“, 28. i 29. januara 2009. godine, održana je Međunarodna naučna konferencija na temu „Vanredne situacije“. Cilj Konferencije bio je razmena iskustava i naučnih dostignuća domaćih i međunarodnih eksperata u oblasti upravljanja vanrednim situacijama, sa težištem na ulozi ministarstva odbrane i vojske u vanrednim situacijama izazvanim nevojnim činiocima. Nakon toga, 24. februara 2009. godine, Institut za strategijska istraživanja i Misija OEBS-a u Srbiji realizovali su simulaciju metoda pripreme izrade predloga za donosioce odluka, na temu „Evropski bezbednosni izazovi“. Cilj simulacije bio je predstavljanje procesa formulisanja saveta namenjenih donosiocima odluka na primeru aktuelne teme i obuka pripadnika sistema odbrane.

Vojna profesija u Srbiji - stanje i perspektive
2009.

Projekat Instituta za strategijska istraživanja „Vojna profesija u Srbiji - stanje i perspektive“ predložen je na osnovu stava iz strategijskih dokumenata da su ljudski resursi „najznačajniji resurs sistema odbrane“. Indikatori problema su sledeći: problem viška kadra, nedostatak kadra sa odgovarajućim znanjima, nepredvidivost karijere, nesigurnost radnog mesta i zaposlenja, izbor ljudstva za školovanje i usavršavanje, efikasnost iskorišćenja usavršavanog kadra, unapređivanja i postavljenja, neiskorišćenje i destimulisanje najboljih, neravnopravan stambeni status zaposlenih, validnost stručnih i naučnih kvalifikacija stečenih u ustanovama sistema odbrane, itd. Istraživanjem treba postići sledeće ciljeve: prikaz stanja i sagledavanje problema vojne profesije u Srbiji; analiza i definisanje predloga poboljšanja kriterijuma rangiranja kadra; predlog modela primene rang liste kadra u procesima unapređivanja, postavljenja, usavršavanja i smanjenja kadra; sagledavanje potrebnog profila oficira za budućnost i prikaz stranih iskustava po pitanju vojne profesije. Opšti cilj je operacionalizacija ideje da najbolji i najsposobniji budu na najodgovornijim mestima u sistemu odbrane. U okviru projekta, održana je dvodnevna naučno-stručna konferencija u martu 2009. godine, posvećena problematici vojne profesije.

Istorija srpske i jugoslovenske vojske u 19. i 20. veku
2008.

„Istorija srpske i jugoslovenske vojske u 19. i 20. veku“ je dugoročni projekat Odeljenja za vojnu istoriju Instituta za strategijska istraživanja. Projekat ima za cilj da, pored rekonstrukcije ratnih priprema i dejstava srpske i jugoslovenske vojske, obradi i organizacijski razvoj oružanih snaga, međusobnu povezanost vojske i društva čiji je ona sastavni deo, kao i uticaj vojske na procese u društvu, uključujući i njegovu modernizaciju. Osnovna ideja jeste da se u duhu najsavremenijih trendova u vojnoj istoriografiji, uzroci i tokovi ratnih događanja posmatraju kako sa vojnog, tako i sa privrednog, društvenog i političko-istorijskog stanovišta, kako tokom rata, tako i u mirnodopskom vremenu, koje u intervalu između ratova predstavlja samo pripremni period za nove sukobe, i u kojem često leže uzroci uspeha i neuspeha na bojnom polju. Do sada su, u okviru ovog projekta, istraživači Odeljenja za vojnu istoriju ISI objavili preko 30 naučno-istraživačkih članaka, u domaćim i stranim stručnim glasilima, kao i pet knjiga: „Balkanski pakt 1953/1954 - Zbornik dokumenata“; dr Slavica Ratković-Kostić: „Evropeizacija srpske vojske 1878-1903. godine“; „Balkanski pakt 1953/1954 - Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa“; mr Dmitar Tasić: „Rat posle rata. Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji 1918-1920“ i kapetan mr Dalibor Denda: „Automobil u srpskoj vojsci 1908-1918“.. U okviru rada na projektu, od 13. do 16. novembra 2008. godine, organizovan je i međunarodni naučni skup „Prvi svetski rat - 90 godina kasnije“.

Stavovi pripadnika Vojske i Ministarstva odbrane o reformi Vojske i bezbednosnim integracijama
2008.

Projekat Instituta za strategijska istraživanja „Stavovi pripadnika MO i Vojske Srbije o reformi Vojske Srbije i bezbednosnim integracijama“ pokrenut je s idejom da se istraže stavovi profesionalnih pripadnika MO i Vojske o karakteru, intenzitetu i kvalitetu do sada provedenih reformi sistema odbrane i Vojske Srbije, kao i pravcima i argumentaciji za uključivanje Srbije u bezbednosne integracije. Saznanja o tome omogućila bi menaxmentu sistema odbrane egzaktniji uvid u stavove internog javnog mnjenja i nalaze koji treba da pokažu da li postoji i kakva je podrška i saglasnost sa reformskim koracima koji su preduzimani proteklih godina. Istraživanje na terenu obavljeno je u periodu od 21. do 25. aprila 2008. godine, na uzorku od 927 pripadnika MO i VS. Statistički prikaz odgovora ispitanika, zajedno sa Tehničkim izveštajem, dostavljen je donosiocima odluka u sistemu odbrane. Istraživački tim je predložio da se dva puta godišnje nastavi sistematsko istraživanje stavova pripadnika MO i VS o procesu reformi i bezbednosnim integracijama sa istim upitnikom.

Vrednosni sistem Vojske Srbije - preporuka ili prepreka za bezbednosne integracije
2008.

Institut za strategijska istraživanja želi da istraživanjem vrednosnih orijentacija pripadnika MO i VS donosiocima odluka pruži empirijske oslonce u kreiranju koncepcije bezbednosti i odbrane, posebno u pogledu saglasnosti sa odlukama o bezbednosnim integracijama. U periodu od 28. do 31. oktobra 2008. godine, istraživači Instituta za strategijska istraživanja obavili su istraživanje na terenu, na oko 1700 ispitanika iz MO i VS. Do kraja ove godine, na osnovu analize dobijenih podataka, biće urađen preliminarni izveštaj.

Strategijsko-bezbednosni trendovi u Jugoistočnoj Evropi do 2020. godine
2015.

Projekat je multidisciplinarnog karaktera i realizovan je kroz četiri celine: (1) Evropska unija u multipolarnom svetu, (2) Energetska bezbednost kao faktora geopolitičkog pregrupisavanja (3) Interesi Turske i Nemačke na Zapadnom Balkanu i (4) Perspektive razvoja helensko-izraelskog saveza kao instrumenta ograničavanja spoljnopolitičkih ambicija Turske. Projektom je obuhvaćen samo deo procesa, koji svojim intenzitetom i potencijalom mogu značajnije da utiču na bezbednost Jugoistočne Evrope. Cilj istraživanja bio je da se ponuđenim argumentima doprinese boljem razumevanju regionalnih bezbednosnih tokova i boljoj spoznaji činilaca koji utiču na buduća bezbednosna kretanja u regionu. Saznanja do kojih se u realizaciji projekta došlo, ukazuju na moguće pravce budućeg stanja bezbednosti u Jugoistočnoj Evropi sa aspekta uticaja dugoročnih političkih, ekonomskih i bezbednosnih interesa pojedinih međunarodnih faktora. Rezultat rada na projektu je istoimena studija koja je objavljena 2015. godine.
Model vrednovanja morala Vojske Srbije u savremenim uslovima
2007.

Rukovodilac projekta bio je puk. dr Jan Marček. Projekat je završen 2007. godine. Rezultate istraživanja primenjuju Uprava za ljudske resurse GŠ VS i Inspektorat odbrane.
Sistem odbrane Republike Srbije u suprotstavljanju savremenom terorizmu
2007.

Rezultate ovog istraživanja moguće je primeniti u sferi osposobljavanja sistema odbrane, ali i društva u celini, za sistematsko, stručno, profesionalno i neprekidno suprotstavljanje terorizmu, uz izgradnju odgovarajućih oblika, metoda i modaliteta suprotstavljanja.
Uticaj informisanosti o vojnom pozivu na motivaciju učenika srednjih škola za studiranje na Vojnoj akademiji
2006.

Rezultate studije mogu koristiti u svom radu Uprava za školstvo i Uprava za kadrove, kao i sve celine MO i GŠ koje se bave selekcijom i projekcijom ljudskih resursa.
Međunarodna konferencija "Žene u Vojsci"
2006.

Rezultati mogu biti trajno primenljivi prilikom projektovanja modela angažovanja žena u Vojsci.
Pregled naučnoistraživačke delatnosti Instituta za strategijska istraživanja u periodu od 1984. do 2014. godine
2014. Preuzmite pregled (150.43 KB PDF)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player