Grupa autora:
Tematski Zbornik radova

Tematski zbornik radova "Rodna ravnopravnost u sistemu odbrane - dostignuća i trendovi" nastao je kao rezultat dvodnevne međunarodne konferencije sa istim nazivom koja je održana u Beogradu 2015. godine, u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja MO i UNDP/SEESAC organizacija. Konferencija je održana sa ciljem razmene iskustva u oblasti rodne ravnopravnosti sa inostranim zemljama, ali i sa lokalnim i vojnim sektorima. Rad na ovom zborniku sproveden je u godini 15-to godišnjice primene Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN - Žene, mir i bezbednost, što predstavlja kamen temeljac međunarodnog značaja pitanja za pol i prava žena i devojaka.

Anita Đorđević:
Na pragu zrelosti: psihološki aspekti odabira vojne profesije

Rad predstavlja veoma značajan naučno-istraživački poduhvat u proučavanju karakteristika porodične sredine i vaspitnih stilova roditeljstva kao determinanti opredeljenja kandidata za vojni poziv. Taj aspekt u ranijim proučavanjima faktora koji utiču na izbor vojne profesije nije ispitivan, te autoru pripada zasluga što je prvi u nas, bar kad se radi o vojnoj profesiji istražio uticaj afektivnog vezivanja i porodičnih stilova na opredeljenje kandidata za vojnu profesiju. Autor je konstruisao novi instrument za ispitivanje profesionalne zrelosti, što nesumljivo predstavlja značajan doprinos obogaćivanju psiholoških mernih instrumenata u nas na području profesionalne orijentacije i selekcije.

Grupa autora:
Zbornik radova „Prvi svetski rat - Srbija, Balkan i velike sile“

Međunarodni tematski zbornik radova Prvi svetski rat, Srbija, Balkan i velike sile je nastao kao rezultat višegodišnje saradnje Instituta za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije i Istorijskog instituta iz Beograda. U zborniku su objavljena 33 članka istoričara iz Srbije, Nemačke, Bugarske, Rumunije, Grčke, Belgije, Francuske, Rusije, Austrije, Japana i Mađarske. Članci su podeljeni u sedam tematskih celina (Istoriografija, Rat i diplomatija, Balkan u Prvom svetskom ratu, Srpska vojska u Prvom svetskom ratu, Društvo, Sećanja, Nakon rata). Grupisanjem članaka u ovim celinama urednici zbornika su nastojali da istraživački pokriju najznačajnije teme koje se odnose na Prvi svetski rat na Balkanu, kao i učešće velikih sila u ovom do tada najvećem svetskom sukobu. Međunarodni tematski zbornika radova Prvi svetski rat, Srbija, Balkan i velike sile treba da pokaže da jedino naučno zasnovanim otvaranjem spornih pitanja mogu da se prevaziđu pojednostavljenja i političke upotrebe ovih pitanja u dnevnopolitičke svrhe. Rasprave koje se odvijaju u naučnim okvirima predstavljaju najbolji put da se složena pitanja u vezi sa Velikim ratom postave tamo gde je njihovo mesto i uloga.

Grupa autora:
Zbornik radova „Srbija i strategijska raskršća ISIKS 2016“

Zbornik radova sa naučnog skupa Srbija i strategijska raskršća „ISIKS 2016” predstavlja rezultat uspešne saradnje Instituta za strategijska istraživanja i Škole nacionalne odbrane Vojne akademije nastalog u zajedničkom nastojanju da se sagledaju i procene dugoročni strategijski trendovi i pojave na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Zbornik sadrži 48 autorskih i koautorskih radova, svrstanih u pet tematskih celina (Razvoj teorije i prakse strategijskog mišljenja kao pretpostavke unapređenja bezbednosti i odbrane; Teorijska i praktična izgrađenost Strategije i Vojne strategije; Strategijska raskršća u prošlosti – istorijske pouke; Globalno geopolitičko prestrojavanje i vojno-političke promene u Evropi – strategijske implikacije; i Stari–novi izazovi, rizici i pretnje – strategijsko-doktrinarne dileme u oblasti bezbednosti i odbrane). Autori radova izneli su poglede na brojne i kompleksne izazove sa kojima se suočava svet na početku 21. veka, a koji svojom protivurečnom dinamikom ispoljavaju značajan uticaj na Srbiju ugrožavajući mogućnost pune zaštite i dalje afirmacije njenih nacionalnih vrednosti i interesa. Zajednički imenitelj njihovih stavova jeste snažno naglašena potreba da znanje i na njemu zasnovana strategijska misao moraju da zauzmu značajno mesto u definisanju odgovora Republike Srbije na zaštiti vitalnih nacionalnih vrednosti, posebno u uslovima brojnih nepoznanica koje nameće dinamika i nepredvidiv smer procesa u savremenoj realnosti.

dr Milovan Subotić:
Ekstremizam pod okriljem religije

Monografija Ekstremizam pod okriljem religije – Islamistički ekstremizam na primerima BiH i Srbije pojašnjava jedan od najintrigantnijih geopolitičkih pojmova današnjice kako u globalnom kontekstu, tako i u Republici Srbiji i njenom najbližem okruženju. Polazeći od elaboracije odnosa između politike i religije i religijskog fanatizma u istorijskom kontekstu, autor determiniše pojam ekstremizma, njegovo nužno razlikovanje od terorizma i pažnju dalje usmerava na ekstremizam pod plaštom najznačajnijih religija današnjice. Naročita pažnja posvećena je najeksponiranijem savremenom obliku ekstremizma pod okriljem religije – političkom islamu (islamizmu), te uzročno-posledičnim odnosom islamističkog ekstremizma u svetu sa svojim ekvivalentom na prostoru zemalja bivše Jugoslavije. Ovo je jedna od onih knjiga koja nam pomaže da bolje razumemo svet u kome živimo.

Grupa autora:
Strategijsko-bezbednosni trendovi u Jugoistočnoj Evropi do 2020. godine

Studija je rezultat istraživačkog projekta i široko odslikava bezbednosne trendove u našem regionu koji utiču na međunarodni položaj i bezbednost Republike Srbije. Autori su utvrdili niz pitanja koja oblikuju odnose među zemljama regiona i izneli podrobnu analizu njihovog delovanja na zemlje tog dela sveta u narednim godinama. U studiji su detaljno razrađena pitanja kretanja Evropske unije u multipolarnom svetu, energetska bezbednost, interesi turske i Nemačke na Zapadnom Balkanu, kao i odnosi i delovanja Grčke i Kipra, s jedne, i Izraela s druge strane, prema Turskoj.

Grupa autora:
Bezbednosni i odbrambeni aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji

Institut za strategijska istraživanja je u periodu od 2009. do 2012. godine bio nosilac realizacije projekta „Bezbednosni i odbrambeni aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji”. Rezultati ovog obimnog istraživanja objavljeni su u istoimenoj studiji, čija je promocija bila početkom jula 2014. godine u Domu Vojske Srbije u Beogradu. Studija ukazuje na moguće pravce i oblike učešća Vojske Srbije u aktivnostima Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije (ZBOP EU), čime se obezbeđuje podrška u daljem procesu priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji. Istraživački tim, u koji su bili su uključeni stručnjaci iz različitih oblasti iz Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, ali i drugih naučnih ustanova Republike Srbije, a koji je zbog svoje brojnosti bio podeljen u šest podtimova, nudi odgovore na pojedine dileme i pitanja koja se tiču mogućnosti sistema odbrane Republike Srbije za učešće u ZBOP EU.

Zbornik radova:
Žene u sektoru bezbednosti: regionalna perspektiva

Ideja o izradi Tematskog zbornika radova "Žene u sektoru bezbednosti – regionalna perspektiva" potekla je sa međunarodne konferencije "Žene u sektoru bezbednosti – Rezolucija 1325 SB UN" koja je održana od 14. do 15. oktobra 2010. godine u Beogradu, u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije, a uz finansijsku podršku Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške. Tokom konferencije razgovarano je o dostignućima i ograničenjima u vezi sa primenom Rezolucije 1325 SB UN, pristupima država regiona implementaciji Rezolucije kao i o ulozi žena u oružanim konfliktima, mirovnim i operacijama izgradnje mira. Značajan segment Konferencije odnosio se na konkretne predloge kako poboljšati regionalnu saradnju u oblasti bezbednosti i rodne ravnopravnosti. Neka izlaganja i diskusije najavile su interesantan pristup i otvorila nova pitanja. Iskazano je interesovanje za jedan širi kontekst nagoveštavajući postojanje potrebe da se izlaganja i diskusije prošire kao izraz pojačane potrebe aktuelizacije.

dr Jovanka Šaranović, dr Zoran Kilibarda:
U korak s vremenom: Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije na putu objektivizacije rodne ravnopravnosti

...Studija dr Jovanke Šaranović i dr Zorana Kilibarde pod nazivom „U korak s vremenom: MO i VS na putu objektivizacije rodne ravnopravnosti“ predstavlja sistematski obrađeno naučno delo koje je zasnovano na teorijskim osnovama i metodološki korektnom istraživanju u čijem je središtu mogućnost angažovanja žena na poslovima odbrane. Ona sadrži naučno argumentovana saznanja o osobinama ženske populacije, dosadašnjim iskustvima o angažovanju žena na formacijskim dužnostima u Vojsci, mogućnostima angažovanja žena na poslovima odbrane, motivaciji srednjoškolske omladine, posebno devojaka, za školovanje na Vojnoj akademiji. U delu studije prezentovan je programski okvir Nacionalnog akcionog plana za implementaciju rezolucije SB UN 1325 s težištem na ciljevima i zadacima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u objektivizaciji rodne ravnopravnosti. Studija može veoma korisno da posluži u nastavnom i naučnom radu, kao uxbenička literatura, ali isto tako i kao instruktivni materijal za projektovanje istraživanja u ovoj oblasti...

dr Dejan Vuletić:
Odbrana od pretnji u sajber prostoru

Studija "Odbrana od pretnji u sajber prostoru", autora dr Dejana Vuletića, proistekla je iz realizacije istoimenog projekta. U studiji se razmatraju različite definicije i karakteristike sajber prostora. Pretnje u sajber prostoru obrađene su kroz sledeće celine: napadi na računarske sisteme, sajber kriminal, sajber terorizam i sajber ratovanje. U završnom delu studije razmatrana je odbrana od sajber napada koja je prezentovana kroz preporuke, zaštitu kritičnih informacionih infrastruktura i strategije za obezbeđenje sajber prostora.

dr Miroslav Mitrović, Milan S. Milutinović:
Informator o sistemu odbrane Republike Srbije

U sklopu višegodišnje saradnje Ministarstva odbrane i Misije OEBS u Republici Srbiji, a u okviru projekta „Konsolidacija procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti“, Institut za strategijska istraživanja objavio je Informator o sistemu odbrane Republike Srbije. U tri poglavlja, na oko 100 strana teksta i uz šematski prikaz organizacije koji sadržaj čini preglednijim, predstavljeni su: osnovni pojmovi vezani za sistem odbrane, zakonsko uređenje, strategijsko-doktrinarni i planski dokumenti, nadležnosti državnih organa u upravljanju odbranom, struktura i nadležnosti organizacionih celina Ministarstva odbrane, kao i organizacija, misije, zadaci, jedinice i sastavi Vojske Srbije. Sadržaj Informatora prvenstveno je namenjen poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije i stručnim službama, ali i svim drugim zainteresovanim strukturama državne uprave, javnog sektora i civilnog društva.

Zbornik radova:
Bezbednosni i odbrambeni aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji

Zbornik radova „Bezbednosni i odbrambeni aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji“ nastao je nakon održanog istoimenog okruglog stola u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja. U radu okruglog stola, 30. marta 2010. godine, učestvovali su predstavnici Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Fakulteta političkih nauka, Fakulteta bezbednosti, Kriminalističko-policijske akademije i nevladinog sektora. Organizovanje okruglog stola i publikovanje Zbornika radova „Bezbednosni i odbrambeni aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji“ deo su rada na istoimenom istraživačkom projektu Instituta za strategijska istraživanja.

Zbornik radova:
Srbija u savremenom geostrateškom okruženju

Zbornik radova „Srbija u savremenom geostrateškom okruženju“ sadrži izlaganja sa istoimene konferencije održane 21. septembra 2009. godine, u saradnji Instituta za strategijska istraživanja, Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Hans Zajdel Fondacije za Srbiju i Crnu Goru. Zbornik sadrži 36 članaka o savremenim geopolitičkim procesima, geostrateškoj poziciji Republike Srbije, globalnim interakcijama i budućnosti Srbije, kao i savremenom poimanju bezbednosti i energetskoj geostrategiji. Članci su tematski razvrstani u tri celine: „Srbija u savremenom geopolitičkom okruženju“, „Srbija u savremenom geobezbednosnom okruženju“ i „Srbija u savremenom geoekonomskom okruženju“.

Zbornik radova:
Vojna profesija u Srbiji - stanje i perspektive

Zbornik sa naučno-stručnog skupa pod naslovom „Vojna profesija u Srbiji – stanje i perspektive“, koji je održan 30. i 31. marta 2009. godine u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane obuhvata radove koje su izložili autori - učesnici konferencije iz različitih struktura Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, sa civilnih fakulteta, instituta i nevladinih organizacija. Ukupno 27 radova razvrstano je u tri tematske celine: „Vojna profesija i društvo“, „Karijera i status“ i „Profil oficira i novi izazovi“.

dr Radomir Janković, dr Nebojša Nikolić:
Primene simulacija u proučavanju fizionomije savremenog rata

Savremeni oblici angažovanja vojnih snaga i pre svega, karakteristike modernih oružanih sukoba, nameću potrebu primene različitih metoda i pristupa u njihovom proučavanju. Zahtevi i očekivanja su sve veći, a raspoloživi i dopušteni vojni efektivi i resursi sve manji. Rešenje se traži u modernizaciji i unapređenju organizacije, kao i u pronalaženju novih koncepata upotrebe. Važnu ulogu u tim nastojanjima imaju različiti vidovi primene simulacionog modelovanja. Jedan od tih koncepata je i Svarming, koji je detaljno izložen. Koncept Svarminga je direktna posledica šireg vojnog koncepta poznatog kao mrežno-centrično ratovanje. Potencijalna upotrebna vrednost koncepta Svarming je u ideji da se sa manjim snagama može postići više. U radu su date i osnovne informacije o mogućnostima i vidovima vojne primene simulacionog modelovanja, kao i o fenomenu promena u vojnoj oblasti, što je poznatije kao revolucija u vojnim poslovima. Ostali koncepti, kao što je Data farming, i specifičnosti simulacionog modelovanja u vojnoj oblasti su dati informativno i predstavljaju osnovu za druga istraživanja slična ovom.

Zbornik radova:
Vanredne situacije

Zbornik radova „Vanredne situacije“ sadrži izlaganja učesnika sa Međunarodne naučne konferencije „Vanredne situacije“, koja je održana 28. i 29. januara 2009. godine u Beogradu. Konferencija je održana kao deo realizacije projekta „Demokratizacija sektora bezbednosti u Srbiji“, koji zajednički provode Institut za strategijska istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane i Misija OEBS-a u Srbiji. Zbornik radova koncipiran je po sledećim tematskim celinama: „Definisanje vanrednih situacija“, „Upravljanje vanrednim situacijama“, „Iskustva drugih zemalja u upravljanju vanrednim situacijama“ i „Trenutno stanje i izgrađivanje kapaciteta za upravljanje vanrednim situacijama u Srbiji“. Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije „Vanredne situacije“ predstavlja korisno štivo za naučnike i istraživače koji se bave problematikom upravljanja vanrednim situacijama.

dr Katarina Štrbac:
Vanredne situacije - kako upravljati?

Preporuke sa Konferencije „Vanredne situacije“ nastale su kao rezultat saradnje Instituta za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije i Misije OEBS u Republici Srbiji, koji su 28. i 29. januara 2009. godine u Beogradu, u okviru projekta „Demokratizacija sektora bezbednosti u Srbiji“, zajednički organizovali Konferenciju.
Cilj Konferencije bio je razmena iskustava i naučnih dostignuća domaćih i međunarodnih eksperata u oblasti upravljanja vanrednim situacijama, sa težištem na ulozi ministarstva odbrane i vojske u vanrednim situacijama izazvanim nevojnim činiocima. Tokom Konferencije, devetnaest domaćih i stranih eksperata u oblasti vanrednih situacija predstavilo je iskustva institucija i država iz kojih dolaze, a u vezi sa upravljanjem vanrednim situacijama. Pored pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, na Konferenciji su učestvovali i predstavnici fakulteta sa Univerziteta u Beogradu, ministarstava unutrašnjih poslova, životne sredine i prostornog planiranja, zdravlja i jedan predstavnik lokalne samouprave. Strana iskustva u oblasti vanrednih situacija predstavili su učesnici iz Nemačke, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Norveške i Italije.

dr Jovanka Šaranović, mr Srđan Milenković, Anita Đorđević, mr Tatjana Višacki:
Maturanti o profesiji oficir

Po mišljenju prof. dr Desimira Pajevića, jednog od recenzenata, ovo je veoma sistematizovana i teorijski utemeljena naučno-stručna studija kojom je istraženo više psiholoških (motivacionih) i socio-demografskih karakteristika populacije mladih i utvrđeno u kojoj meri te karakteristike utiču na opredeljenje za vojnu profesiju. Komparacijom sa ranijim istraživanjima na istu temu, dobijeni su pokazatelji o relativno sličnoj predikativnoj vrednosti pojedinih obeležja u izboru vojne profesije, što je i u teorijskom smislu značajno. Rezultati pokazuju da se izvori popune Vojne akademije, uprkos svim društvenim promenama, za poslednjih dvadesetak godina nisu značajno promenili. Takođe, ostao je skoro isti uticaj pojedinih psiholoških i socio-ekonomskih faktora kao determinanti u izboru vojne profesije. Mišljenje recenzenata je da ove rezultate treba maksimalno stručno iskoristiti i prezentovati vojnoj, pa i široj javnosti, uključujući i Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

dr Katarina Štrbac:
Humanitarne organizacije u zbrinjavanju civilnog stanovništva u vanrednim situacijama

Suočeno sa brojnim opasnostima, posebno opasnostima od rata, čovečanstvo je od davnina tražilo odgovarajući odgovor na pitanje kako efikasno da otkloni uzroke, da se zaštiti i ublaži posledice vanrednih situacija i patnji civilnog stanovništva. Iako je u sadašnje vreme mogućnost globalnih ratova mnogo manja, savremeni svet je opterećen brojnim lokalnim i regionalnim sukobima koji su izuzetno brutalni i surovi. Posledice takvih sukoba su masovno stradanje civilnog stanovništva i uništavanje prirodne okoline i osnovnih uslova za život.

Problematika vanrednih situacija i humanitarna delatnost u tom segmentu u knjizi su svrstani u šest posebnih celina, kojima su u određenoj meri obuhvaćene sve oblasti humanitarnog rada.

U prvom delu razmatra se pojmovno određenje opasnosti i vanredne situacije, te njihova klasifikacija i procena novih izazova, rizika i pretnji koji mogu da prouzrokuju različite vidove vanrednih situacija. U okviru ove celine razmatra se procedura rukovođenja i upravljanja rizicima, pretnjama i vanrednim situacijama, kao izuzetno značajna oblast delatnosti države i društva u osiguranju bezbednosti zemlje. Drugi deo obuhvata uglavnom razvijenu mrežu postojećih međunarodnih i nevladinih humanitarnih organizacija i subjekata humanitarne zaštite u svetu, njihovu ulogu i zadatke u zbrinjavanju stanovništva u vanrednim situacijama. Treći deo sadrži nastanak i razvoj humanitarnih i nevladinih organizacija i subjekata humanitarne i socijalne zaštite u Srbiji. Četvrti deo obuhvata razvoj međunarodnog humanitarnog prava, njegove osnovne principe, pravila i primenu u humanitarnoj delatnosti kao i ulogu humanitarnih i drugih organizacija u razvoju međunarodnog humanitarnog prava. Peti deo se bavi istraživanjem obima praktične primene teorijskih postavki, regulativa, načela i principa delovanja humanitarnih organizacija na prostoru bivše Jugoslavije. Šesti deo sadrži globalnu ocenu dostignutog nivoa humanitarne delatnosti i očekivane procene i težišta delovanja humanitarnih organizacija u narednom periodu.

mr Dalibor Denda:
Automobil u srpskoj vojsci 1908 – 1918

Odeljenje za transport SMR MO, Beograd 2008, (str. 171), tiraž 1.000 primeraka

Monografija rekonstruiše proces uvođenja i upotrebe automobila u oružanim snagama Kraljevine Srbije od 1908. do 1918. godine. Rađena je na osnovu primarnih istorijskih izvora iz Arhiva Vojnoistorijskog instituta u Beogradu i delom Ruskog Državnog Vojnog arhiva i Spoljnopolitičkog arhiva Ruskog carstva, memoara, štampe i literature. Sastoji se od predgovora, dve tematske celine, zaključka i priloga. U prvoj celini autor daje pregled razvoja automobilizma u svetu, sa naglaskom na njegov vojni segment, kao i iskustvo sa upotrebom automobila u jednoj balkanskoj zemlji (primer Bugarske). Druga, obimnija celina donosi rekonstrukciju procesa uvođenja automobila u srpsku vojsku, od prvih ideja, do izgradnje auto-jedinica i njihove upotrebe u ratnim uslovima 1912-1918. Posebna pažnja posvećena je i rekonstrukciji procesa obuke kadrova za popunu automobilskih jedinica. U prilozima su date biografije sa dosta detalja iz života ličnosti od značaja za razvoj srpskog vojnog automobilizma, kao i kratak istorijat svakog od proizvođača modela automobila koji su bili u upotrebi u srpskoj vojsci. Poseban detalj koji nosi ovaj rad jesu na jednom mestu sabrane gotovo sve fotografije na kojima se vide srpski vojni automobili. Knjiga donosi i dosta nepoznatih činjenica, od kojih je svakako najznačajnija ona da je srpska vojska prva u istoriji ratovanja upotrebila kamione i automobile za brzi prevoz trupa radi intervencije na ugroženom delu fronta. Bilo je to krajem septembra 1913, gotovo godinu dana pre čuvenog „taksija sa Marne“. Rukopis knjige se čita lako, budući da je autor uspeo da dopadljivim jezikom detaljno opiše i razjasni proces, ali i da svog čitaoca znalački vodi kroz temu, ne opterećujući je pojedinostima i suvišnim tehničkim detaljima. Prema oceni recenzenata, reč je o najsveobuhvatnijem štivu koje tretira ovu do sada relativno neistraženu oblast srpske vojne istorije. Knjiga je štampana kao prigodna monografija povodom obeležavanja 100-godišnjice upotrebe automobila u srpskoj vojsci.

mr Dmitar Tasić:
Rat posle rata - Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji 1918-1920

Ovo delo se bavi događajima u Makedoniji, južnoj Srbiji i Kosovu i Metohiji (Južnoj i Staroj Srbiji) u godinama neposredno po okončanju Prvog svetskog rata. Prethodne godine vlasti Osmanlija, probuđenih balkanskih nacionalizama, pobuna, epidemija i tri ratna konflikta ostavili su svoje nasleđe u ovim oblastima. Novoosnovana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca morala je da se suoči sa različitim tradicijama, kulturološkim i političkim okvirima i da istovremeno pomiri brojne antagonizme – prvenstveno verske i nacionalne. Ovi problemi bili su povezani sa nerešenim pitanjima koje je jugoslovenska država imala sa svojim susedima. Jugosloveni su imali jasan cilj – uspešno inkorporiranje ovih oblasti u svoju heterogenu ali ambicioznu državnu tvorevinu. Jugoslovenska vojska je u sklopu tog cilja imala zadatak da izgradi stabilno bezbednosno okruženje kao glavni preduslov za ekonomski, kulturni i politički razvitak. U ovim oblastima složenost političkih odnosa u svakodnevnom životu karakterisale su albanska pobuna, infiltracija komita VMRO, teror, pogranični sukobi i zaposedanje novih oblasti.

dr Nebojša Nikolić:
Monte Carlo Modeling of Military Queueing Systems – Challenge of the Initial Transience

Različiti vojni procesi, sistemi i situacije koje su opisive kao sistemi masovnog opsluživanja, karakterišu se složenošću, konačnim vremenom angažovanja, visokom opterećenošću i čak preopterećenošću. Teorija masovnog opsluživanja pokazuje slabosti pri pokušaju modelovanja složenih sistema. Pretežnim fokusiranjem na razmatranje stacionarnog režima koji podrazumeva premisu o beskonačom vremenu rada, teorija ne nudi praktično upotrebljiva rešenja za prelazni režim rada, niti za logički mogući slučaj preopterećenja. Monte Karlo simulaciono modelovanje je prepoznato kao efikasan metod za razmatranje složenih sistema, ali njegov glavni problem jeste dostizanje i kontrola tačnosti simulacionih rezultata. U simulacijama sistema masovnog opsluživanja postoji i dodatni, specifičan problem poznat kao: početni prelaz, nestacionarni režim, problem zagrevanja, problem startovanja, itd.

Polazeći od potrebe za verodostojnim modelovanjem sistema masovnog opsluživanja u vojnoj oblasti, identifikovana su ograničenja primene teorije masovnog opsluživanja i sagledani problemi u Monte Karlo simulaciji sistema masovnog oplsuživanja. Prelazni režim rada i njegovo modelovanje su nadjeni kao centralni izvor ovih problema i ograničenja. Kreirani metod Automatizovanih nezavisnih ponavljanja simulacije sa prikupljanjem statistike slučajnih procesa, predlaže se kao efikasno rešenje za simulaciju sistema masovnog opsluživanja koji funkcionišu u realnim uslovima rada.

Zbornik dokumenata:
Balkanski pakt 1953/1954

Mada je prošlo više od pedeset godina od stvaranja Balkanskog pakta između Jugoslavije, Grčke i Turske, stručna i šira javnost nije imala dovoljno uvida u pojedinosti o njegovom nastanku i delovanju. O Paktu su, pojednostavljenim sagledavanjem, često izricani olaki sudovi. Uvidom u do sada nekorišćenu građu o ovoj temi iz arhivskog fonda Vojnoistorijskog instituta, otvorile su se dodatne mogućnosti za sagledavanje ove teme. Osim građe vojne provinijencije, tokom izrade ovog zbornika dokumenata korišćena je građa Arhiva Ministarstva spoljnih poslova (tadašnjeg Državnog sekretarijata za inostrane poslove - DSIP Federativne Narodne Republike Jugoslavije), kao i građa Arhiva Josipa Broza Tita (Muzej istorije Jugoslavije), u kojem su istraživači VII otkrili mnoštvo, do sada istoriografski nekorišćene građe koja ukazuje na delatnost vrha vlasti - Josipa Broza Tita i na njegovu ulogu u ovim događajima. Građa je izložena hronološkim redom, dokumenta su objavljena u celovitom obliku ili u delovima (građa vojne provinijencije) da bi se izbegle nepotrebne pojedinosti razgovora i tehnički detalji koji bi opterećivali glavnu ideju ovog zbornika.)

Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa:
Balkanski pakt 1953/54

U izdanju Odeljenja za vojnu istoriju Instituta za strategijska istraživanja Sektora za politiku odbrane MO iz štampe je izašao Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Balkanski pakt 1953/54 koji je 9. i 10. novembra 2005. godine održan u Beogradu, u organizaciji Vojnoistorijskog instituta.Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Balkanski pakt 1953/54 sadrži radove domaćih stručnjaka iz Vojnoistorijskog instituta, Vojne akademije, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Instituta za savremenu istoriju i Instituta za noviju istoriju Srbije i eminentnih autora iz Turske, Grčke, Nemačke, Rusije, Izraela, Italije, Mađarske, Bugarske i Crne Gore.

dr Slavica Ratković-Kostić:
Evropeizacija srpske vojske 1878 - 1903.

U knjizi dr Slavice Ratković-Kostić obrađene su okolnosti i problemi koji su pratili razvoj srpske vojske od 1878 do 1903. godine. Autorka ukazuje na postojanje, delatnosti i slabosti narodne vojske da bi naglasila potrebu za njenom evropeizacijom i modernizacijom. Zakonom o ustrojstvu vojske iz 1883. godine, koji se temeljio na sopstvenom ratnom iskustvu, iskustvima velikih armija iz poslednjih ratova u Evropi i savremenim teorijskim saznanjima iz oblasti ratne veštine, kritički prilagođeni stvarnim potrebama i mogućnostima zemlje, Srbija se izjednačila sa ostalim balkanskim i većinom evropskih država. Stvoren je mešoviti sistem u kojem se stalni kadar, manje ili više, razvijao obučenom rezervom do ratne formacije. Između ostalog, namere zakonodavca nisu se ogledale samo u tome da modernizuje vojsku u skladu sa evropskim standardima već i da učvrsti poverenje vladara u vojsku i tako osigura oslonac za sebe i dinastiju. Objašnjavajući sadržaj i značenje reči modernizacija i evropeizacija, dr Slavica Ratković-Kostić odredila je i domete koji su u tom pogledu bili ostvareni u srpskoj vojsci. Najzad, opisala je ulogu vojske u Majskom prevratu 1903. godine, u kojem se vojska okrenula protiv dinastije Obrenovića, iako su je oni izgradili s namerom da je pretvore u moćno oružje za ostvarivanje svojin nacionalnih i političkih ciljeva.

Akademik Dragoljub Živojinović (izvod iz recenzije)

dr Jovanka Šaranović:
Žena u odbrani – od tradicionalnog do savremenog

Naučna knjiga Žena u odbrani – od tradicionalnog do savremenog, nastala je kao rezultat višegodišnjeg empirijskog istraživanja i predstavlja, po mišljenju njenog recenzenta prof. dr Zorana Kilibarde, «orginalan istraživački poduhvat zapaženog saznajnog dometa po aktuelnosti razmatrane problematike, teorijsko-metodološkoj utemeljenosti istraživačkog postupka, načinu njegove realizacije i elaboraciji dobijenih rezultatata». Knjiga sadrži šest logičko - sadržajnih celina: 1) Značaj ljudskih resursa za uspešno funkcionisanje sistema odbrane; 2) Istorijska i naučno-teorijska ishodišta savremenog oblikovanja uloge žene u odbrani; 3) Obim i modalitete angažovanja žena u savremenim odbrambenim sistemima; 4) Iskustvo iz angažovanja žena u sistemu odbrane Srbije i Crne Gore; 5) Aktuelno stanje i mogućnosti poboljšanja kvaliteta popune pojedinih sastava civilne odbrane i 6) Mogućnost većeg angažovanja žena u vojsci i zaključna razmatranja gde autor sugeriše zaključak da je definitivno prošlo vreme striktne podele poslova u odbrani na muške i ženske i da na značaju dobijaju neki drugi kriterijumi - individualne sposobnosti i sklonosti i na njima izgrađene stručne kompetentnosti. Samo u tom slučaju njihovo povećano angažovanje u domenu tradicionalno muških poslova biće neposredno u funkciji racionalizacije raspolaganja ljudskim resursima u odbrani. Knjiga ima 239 stranica i prva je knjiga ove vrste u našoj zemlji i vojsci koja obrađuje ovu problematiku.

Zbornik radova sa međunarodne konferencije:
Žene u vojsci

Ova knjiga sadrži zbirku izlaganja sa Međunarodne konferencije Žene u vojsci, koju su u oktobru 2006. godine zajedno organizovali Institut za strategijska istraživanja i Misija OEBS u Republici Srbiji. Konferencija je bila posvećena razmatranju mesta i uloge žene u Vojsci Srbije, odgovarajućim iskustvima drugih zemalja – Rusije, Slovenije, Mađarske, Rumunije, Velike Britanije i Francuske kao i perspektivama njihovog angažovanja u Vojsci Srbije. Na konferenciji su učestvovali predstavnici vladinog i nevladinog sektora, DCAF, Policijske akademije, Univerziteta i relevantni ljudi iz sistema odbrane.

dr Jovanka Šaranović, dr Zoran Kilibarda:
Školovanje devojaka na Vojnoj akademiji

Knjiga je operacionalizacija stava Ministarskog uputstva za 2006. godinu da treba "obezbediti odgovarajuće uslove za prijem žena na školovanje u vojnim školama za odrećene specijalnosti, a školovanje otpočeti u školskoj 2007-8 godini". Uključivanjem žena u vojni obrazovni sistem, po prvi put u našoj istoriji, ženama je data prilika da konkurišu za upis na Vojnu akademiju i tako budu ravnopravne u mogućnosti izbora vojne profesije kao svog životnog opredeljenja. U knjizi se navodi argumentacija za i protiv školovanja žena za oficirske dužnosti; zainteresovanost devojaka za školovanje na Vojnoj akademiji (rezultati empirijskog istraživanja srednjoškolske omladine-završnih razreda); razlozi zbog kojih su opravdana izvesna ograničenja za školovanje pojedinih profila žena-oficira; profili oficira za koje žene treba prvenstveno da se školuju; oblici školovanja; selekcija kandidata za Vojnu akademiju; integrisanje u vojni kolektiv; neke specifičnosti logističke podrške; zaključci i predlozi.

Branislav Đorđević, Mitar Kovač, Jovanka Šaranović:
Srpski vojni pomenik

U monografiji Srpski vojni pomenik, koja je na književnom publicističkom konkursu Dragojlo Dudić pohvaljena kao vredan doprinos negovanju slobodarskih i revolucionarnih tradicija u Republici Srbiji, u vidu biografskog leksikona, identifikovane su pojedine vrednosti i društvene norme koje su bitno uticale na shvatanje smisla života pojedinca, na njihov sistem vrednosti i opredeljenja u pogledu večite neophodnosti borbe za nacionalne interese i ciljeve. U skladu sa koncepcijom Pomenika, uvažavajući istorijsku distancu koja je neophodna da bi se, prema preciznim kriterijumima, identifikovale ličnosti i formulisali relativno postojani stavovi trajnijeg karaktera obuhvaćen je period od dolaska Srba na Balkan pa do 1918. godine. Osnovni kriterijum izbora ličnosti koje su ušle u Srpski vojni pomenik bio je teorijski i praktični doprinos dostizanju i očuvanju najviših nacionalnih vrednosti, kroz neposredno ušešće u borbama protiv osvajača.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player